• המראה: לראות את התמונה אחרת
    המראה: לראות את התמונה אחרת

מה אפשר לעשות עם המראה?

כיתה

חוו למידה והוראה אישית וקבוצתית בצורה חדשנית, אינטראקטיבית ופוקחת עיניים!

תלמידים

למדו באזור חופשי
קבלו משוב אישי בהתאם לפעילויות ולמשימות שבחרתם

מורים

אתרו או צרו פעילויות לכיתה
והעריכו את התוצרים בזמן אמת

משחקים מתמטיים מקוונים

משחקים לשני שחקנים או לשחקן מול מחשב, בזמן אמת, תוך התמודדות עם אתגרים מתמטיים ועם פתרון בעיות.

משימות בקרת עמיתים

הערכת פתרונות על ידי עמיתים במהלך הפעילות.

מנגנון הכנסת משימות ופעילויות על ידי מורים

ממשק פשוט ואינטראקטיבי ליצירת משימות מותאמות לכיתה ולהרכבת פעילויות המיועדות לצורות עבודה שונות של תלמידים.

בקרה על פעילות התלמידים

הצגה ויזואלית של פתרונות התלמידים, ניתוח הפתרונות בזמן אמת, הצגת החיתוכים השונים של הפתרונות בהתאם לקריטריונים הפדגוגיים ותוכניים שנקבעו.

תמונה מלאה ומידית

סביבת המראה מאפשרת למורים לראות את התמונה המלאה של פעילות הכיתה ומציגה תמונה של כל תלמידים בצורה חדשנית, שלא הייתה אפשרית עד היום, בזמן אמת.
המראה מאפשרת למורה לקבל החלטות על בסיס נתונים מעובדים על הפעילות אשר כוללים ניתוח ממוחשב של היבטים שונים – מתמטיים ודידקטיים של התשובות אשר הוגשו על ידי התלמידים. באמצעות ממשק פשוט ונגיש.
>>> תמונה מלאה ומידית